അപ്‌ഡേറ്റ്സ്ഖത്തർ

വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന അറിയിപ്പുമായി മന്ത്രാലയം

കമ്പനികളുടെ വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ, പുതുക്കൽ, മാറ്റം വരുത്തൽ എന്നിവക്ക് ഓരോ കമ്പനിയുടെയും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥത ആർക്കാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന പെർമിറ്റുകൾ നൽകണമെന്നും അവ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഉടമസ്ഥത കാണിക്കാതെ പെർമിറ്റ് നൽകിയാലും  കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ അവ്യക്തമാണെങ്കിലും കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥത ആർക്കാണെന്ന് കാണിച്ച് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട്  കൊമേഴ്സ്യൽ രജിസ്ട്രേഷനിലും ലൈസൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലും കാണിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പെർമിറ്റിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി മാറ്റിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണം.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker