ക്രൈംഖത്തർ

അയ്യായിരം കിലോ ലഹരിവസ്തു കടത്താനുള്ള ശ്രമം ഖത്തർ കസ്റ്റംസ് പരാജയപ്പെടുത്തി

ഖത്തറിലേക്ക് പുകയില കടത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ എയർ ഫ്രൈറ്റ്, സ്വകാര്യ വിമാനത്താവള കസ്റ്റംസ പരാജയപ്പെടുത്തി. കോൺഫ്ളേക്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന തരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് ടൺ പുകയില കണ്ടെത്തിയതായി ഖത്തർ കസ്റ്റംസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അനധികൃത ലഹരിവസ്തുക്കൾ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതോറിറ്റി നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ ശരീരഭാഷ വായിക്കുന്നതിനും കള്ളക്കടത്തുകാർ പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും നിരന്തരമായ പരിശീലനവും നൂതന ഉപകരണങ്ങളും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.

https://twitter.com/PeninsulaQatar/status/1397826890367438849?s=19

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker