അപ്‌ഡേറ്റ്സ്ഖത്തർ

തെരുവു കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ പരിശോധനാ ക്യാമ്പയ്ൻ ശക്തമാക്കി വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം

വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം (MoCI) ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും (MoI) മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും (MME) സഹകരണത്തോടെ മുകൈനിസിലെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ പരിശോധന നടത്തി.

തെരുവ് കച്ചവട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ലൈസൻസിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പരിശോധന കാമ്പെയ്ൻ.

പരിശോധനാ ക്യാമ്പെയ്ന്റെ ഭാഗമായി, വാണിജ്യ ലൈസൻസില്ലാതെ പരിശീലനം നടത്തിയതിന് നിരവധി തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. നിയമലംഘകരെ  നടപടികൾക്കായി അധികാരികൾക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയതിനു ശേഷം ഇത്തരം നടപടികൾ തടയുന്നതിനായി പരിശോധനാ കാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker